สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2563 จำนวน 53 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตในโซ่อุปทานกล้วยไข่กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดเพชรบุรี [บทความวารสาร] / ศิริทรัพย์ จบเจนภัย 21
2 จัดการสวนลำไยในสภาวะขาลงอย่างไรให้รอด / วรรณภา เสนาดี 12
3 การตัดสินข้อพิพาท / ฝงเมิ่งหลง; อดุลย์ รัตนมั่นเกษม, แปล 12
4 การจัดการทรัพยากรประมง / อุธร ฤทธิลึก 12
5 โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง ศึกษาความพร้อมของประเทศไทยในการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ 98 / วิจิตรา พรหมพันธุม...[และคนอื่น ๆ] 12
6 Creative workshop : ลับไฮเดียครีเอทให้เฉลีบคมจาก 80 โปรเจ็กต์สุดท้าท้าย / Cavid Sherwin; วรรณวิศา, ผู้แปล; ปิยะบุตร สุทธิดารา, บรรณาธิการ 12
7 มะม่วงการผลิตและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว / ธวัชชัย รัตน์ชเลศ, วิลาวัลย์ คำปวน และธีรนุช เจริญกิจ บรรณาธิการ 12
8 การจัดการฟาร์มเปิดด้วยระบบ IOT ในสวนลำไย / วินัย วิริยะอลงกรณ์ 12
9 วรรณคดีภาษาสิงหล : ว่าด้วยวรรณกรรมร้อยแก้ว ร้อยกรองและพระธรรมวินัย / C.E. Gogakumbura; ลังกากุมาร, ผู้แปล 12
10 150 ปีประวัติศาสตร์จีน ยุค "ป่วยไข้" จากสงครามฝิ่นสู่มหาอำนาจโลก / วีระชัย โชคมุกดา 12
123456
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?