ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 พบ 154 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กฎหมายสำหรับพยาบาล / แสงทอง ธีระทองคำ และไสว นรสาร
ชื่อผู้แต่ง แสงทอง ธีระทองคำ
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
เลขหมู่ พย 344.0414 ส282ก 2563
วันที่สร้าง 16 ก.ย. 2564
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (10 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การบริหารการพยาบาลยุค 4G Plus = Nursing management in 4G plus Era/ เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ, อรุณรัตน์ เทพนา และธัญยรัชต์ องค์มีเกียรติ
ชื่อผู้แต่ง เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
เลขหมู่ พย 610.73 ส267ก 2559
วันที่สร้าง 16 ก.ย. 2564
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (10 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การบริหารงานคุณภาพโรงพยาบาล/ บัววรุณ ศรีชัยกุล
ชื่อผู้แต่ง บัววรุณ ศรีชัยกุล
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
เลขหมู่ พย 362.11068 บ217ก 2560
วันที่สร้าง 16 ก.ย. 2564
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (10 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพยาบาลพื้นฐาน : ศาสตร์การดูแล/ นิตยา สมบัติแก้ว, บรรณาธิการ
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
เลขหมู่ พย 610.73 ก227 2558
วันที่สร้าง 16 ก.ย. 2564
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (10 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพยาบาลพื้นฐาน : หลักการและแนวคิด / นิตยา สมบัติแก้ว และเดือนทิพย์ เขษมโอภาส, บรรณาธิการ
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
เลขหมู่ พย 610.73 ก227 2558
วันที่สร้าง 16 ก.ย. 2564
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (10 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการคลังข้อสอบออนไลน์ กรณีศึกษา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / กิตติธร กันทะกาลัง, จักรพรรดิ ต้องรักชาติ และศุภรานันท์ บัวระภา
ชื่อผู้แต่ง กิตติธร กันทะกาลัง
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
เลขหมู่ ผน 005.74 ก234ก 2558
วันที่สร้าง 16 ก.ย. 2564
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศการซื้อขายปุ๋ยและการจัดการข้อมูลลูกค้า กรณีศึกษา : ร้านหนองห้าการเกษตร ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน / สิริพงษ์กร แสงประจักษ์, อนุวัตร เงางาม และเอกพล ปันอินวงศ์
ชื่อผู้แต่ง สิริพงษ์กร แสงประจักษ์
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
เลขหมู่ ผน 658.81 ส237ก 2559
วันที่สร้าง 16 ก.ย. 2564

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / กิติยา วันยะ, ธนากร สิทธิโรจน์ และภาริดา กาวิโล
ชื่อผู้แต่ง กิติยา วันยะ
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
เลขหมู่ ผน 004 ก234ก 2558
วันที่สร้าง 16 ก.ย. 2564
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการคลีนิก กรณีศึกษา : คลีนิกทันตกรรมวทัญญู-อิ่มใจ / ปรัชญา แก้วแสง และพรอนันต์ ฟูคำ
ชื่อผู้แต่ง ปรัชญา แก้วแสง
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
เลขหมู่ ผน 658.4038 ป171ก 2556
วันที่สร้าง 16 ก.ย. 2564
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการวิจัยทางการพยาบาล = Instrument development for nursing research/ สุจิตรา เทียนสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่ง สุจิตรา เทียนสวัสดิ์
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
เลขหมู่ พย 610.73072 ส242ก 2562
วันที่สร้าง 16 ก.ย. 2564
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (10 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?