บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 พบ 72 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง Home-based learning (HBL) ประสบการณ์สิงคโปร์กับการจัดการเรียนรู้ในช่วงโควิด / ศศริรัศน์ วีระไวทยะ
ผู้แต่ง ศศริรัศน์ วีระไวทยะ
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
วันที่สร้าง 03 ธ.ค. 2564

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง New Normal กับความท้าทายการศึกษาไทย : บทเรียนจากต่างประเทศสู่การจัดการเรียนรู้ของไทย / ปภัสสร อยู่ชา
ผู้แต่ง ปภัสสร อยู่ชา
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
วันที่สร้าง 03 ธ.ค. 2564

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การขับเคลื่อนแนวคิดการปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ / มานพ ปลื้มวงษ์
ผู้แต่ง มานพ ปลื้มวงษ์
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
วันที่สร้าง 03 ธ.ค. 2564

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีในประเทศไทย / นริศรา ใจคง
ผู้แต่ง นริศรา ใจคง
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
วันที่สร้าง 03 ธ.ค. 2564

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การจัดสะเต็ฒศึกษาและแรงงานสะเต็มในประเทศไทย / กฤษณพงศ์ กีรติการ และวีระพงษ์ อู๋เจริญ
ผู้แต่ง กฤษณพงศ์ กีรติการ
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
วันที่สร้าง 03 ธ.ค. 2564

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์ / ศศิธร สุขศิริ
ผู้แต่ง ศศิธร สุขศิริ
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
วันที่สร้าง 03 ธ.ค. 2564

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 / สุธิดา ผาพรม
ผู้แต่ง สุธิดา ผาพรม
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
วันที่สร้าง 03 ธ.ค. 2564

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน / จันทิมา ศุภรพงศ์, สมพร พรวิกุลรัตนา และพิกุล กันทะวัง
ผู้แต่ง จันทิมา ศุภรพงศ์
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
วันที่สร้าง 03 ธ.ค. 2564

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย / ทตายา รัชตาธิวัฒน์, มารุต หิรัญศรี และณัฐสุดา พลชา
ผู้แต่ง ทตายา รัชตาธิวัฒน์
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
วันที่สร้าง 03 ธ.ค. 2564

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : แนวทางการนำไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกาา / สัมฤทธิ์ กางเพ็ง
ผู้แต่ง สัมฤทธิ์ กางเพ็ง
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง)
วันที่สร้าง 03 ธ.ค. 2564

12345678
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?